Pytania i odpowiedzi - archiwum

 

Najczęściej zadawane pytania:

Czy nauczycielowi pracującemu przy monitorze ekranowym należą się okulary na koszt pracodawcy?

Owszem, ale nie wszystkim. Sprawę okularów reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Warto również wiedzieć, że zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty chodzi tylko o okulary korekcyjne do pracy przy monitorze.

Czy nauczycielowi pracującemu przy komputerze należy się dodatek szkodliwy?

Z przepisów prawa pracy taki obowiązek nie wynika. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym nie jest uznawane za stanowisko szkodliwe, a jedynie za uciążliwe. Jednak rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1996 r. w załączniku nr 5 wymienia pracę przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych i zaliczą ją do pierwszego stopnia uciążliwości, gdzie przysługuje pracownikom administracyjnym szkoły dodatek w wysokości od 5,00 do 20,00 zł miesięcznie, o ile praca wykonywana jest co najmniej 40 godz. w miesiącu. O jego wysokości decyduje pracodawca. Przepis ten nie dotyczy nauczycieli (mają zasady wynagradzania uregulowane odrębnie) oraz dotyczy jedynie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy administracji publicznej (nie dotyczy szkół prywatnych i społecznych)

Jeżeli podczas bójki dwóch uczniów jeden z nich zostanie pokrzywdzony np. będzie miał złamany nos, to czy takie zdarzenie należy zakwalifikować jako wypadek w szkole?

Wszelkie urazy odniesione przez uczniów podczas bójek lub wzajemnych konfliktów w czasie gdy przebywają na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem należy kwalifikować jako wypadek w szkole w kategorii - pobicie , uderzenie zamierzone. Należy precyzyjnie ustalić okoliczności i przyczyny konfliktu w procesie postępowania powypadkowego. Ponadto szkoła ma obowiązek prowadzić działalność profilaktyczną mającą na celu zniwelowanie tego rodzaju zachowań uczniów wobec siebie . Elementami takiej działalności zapobiegawczej mogą być m. in. omówienie zdarzenia w klasach z uczniami oraz na zebraniach z rodzicami, uczulenie kadry pedagogicznej oraz innego personelu na tego typu zachowania, zastosowanie w szkolnym systemie oceniania zachowania uczniów elementów związanych z bezpiecznym zachowaniem wobec kolegów poprzez nie stwarzania zagrożenia dla innych. Zastosowanie profilaktyki powinno być wynikiem wniosków jakie zostaną sformułowane w postępowaniu powypadkowym i powinno uwzględniać częstotliwość zdarzeń na terenie szkoły oraz przyczyny i podłoże konfliktów.

Jak zakwalifikować wypadek ucznia , który złamał rękę w drodze do sklepu na przerwie międzylekcyjnej ?

Wypadek na przerwie międzylekcyjnej należy zakwalifikować jako wypadek w szkole- bez względu na to w jakim miejscu uczeń przebywał. Przerwa międzylekcyjna nie zwalnia szkoły od obowiązku sprawowania opieki i nadzoru nad uczniem w czasie jej trwania. Jest to czas w którym uczeń znajduje się i powinien się znajdować pod opieką personelu pedagogicznego szkoły. W takim przypadku należy podjąć działania profilaktyczne aby tego typu wypadki nie miały podstaw do zaistnienia. Oprócz zwiększenia nadzoru oraz wydania uczniom wyraźnego zakazu opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzlekcyjnych można docelowo również pomyśleć o zorganizowaniu, w miarę możliwości, funkcjonowania na terenie szkoły tzw. sklepiku szkolnego.

W co szkoła musi wyposażyć nauczyciela w-fu ( odzież ochronna) i na jaki okres czasu? Jak wygląda sprawa przydziału ręczników i mydła ?

Wszystkie sprawy dotyczące przydziału środków ochrony indywidualnej - odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej - dla pracowników reguluje od dnia 2 czerwca 1996 roku Rozdział IX Działu X Kodeksu Pracy - "Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze".

Zgodnie z w/w aktem prawnym rodzaje środków ochrony indywidualnej ustala dyrektor szkoły jako pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku jeżeli w danej szkole nie działa organizacja związkowa ustaleń takich dyrektor szkoły dokonuje w porozumieniu z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Dyrektor szkoły jako pracodawca jest zobowiązany do ustalenia:

  1. Wykazu stanowisk, na których ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy pracownicy powinni otrzymywać odzież roboczą, ochronną i obuwie robocze. Wykaz powinien obejmować zarówno stanowiska pedagogiczne jak i administracyjne oraz obsługi technicznej w szkole.
  2. Ustalić dla każdego stanowiska normę przydziału (rodzaj) odzieży, obuwia roboczego i odzieży ochronnej.
  3. Ustalić okres używalności poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej.
  4. Ustalić tryb prania i czyszczenia odzieży roboczej lub sposób wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
  5. Ustalić zasady zapewnienia pracownikom higienicznych warunków pracy. Do powyższego dyrektor szkoły jest zobowiązany również rozporządzeniem MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. Należy ustalić stanowiska pracy dla, których przydział ręcznika i mydła jest niezbędny np. pracownia ZPT w której zainstalowana jest umywalka. W pozostałych przypadkach można udostępnić w toaletach mydło z podajników oraz suszarki do rąk i zapewnić ciepła bieżącą wodę do mycia.

Wszystkie omówione powyżej informacje powinny stanowić załącznik do regulaminu pracy.

Czy istnieją i są podstawy prawne nakazujące obudowę kaloryferów w szkołach?

Uprzejmie informujemy, że oprócz aktów prawnych w bezpieczeństwie obowiązują z taką samą mocą zasady bezpieczeństwa, które należy zastosować jeżeli dyktuje to doświadzenie i zdrowy rozsądek.

Obowiązuje więc zasada ochrony zdrowia i życia oraz zasada ograniczenia zagrożeń do minimum w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Oznacza to, że w zależności od rozmieszczenia, sposobu umieszczenia kaloryferów, typu kaloryferów - tam gdzie mogą stwarzać zagrożenia powinny być obudowane.

Zachowania dzieci są czasami nieprzewidywalne - to dorośli są od tego, żeby zapewnić dzieciom bezpieczne warunki pobytu w szkole poprzez ograniczenie do minimum mozliwości występowania zagrożeń.

Czy praktykanci odbywający studenckie praktyki zawodowe w szkołach powinni być poddani szkoleniu bhp?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz.U. Nr 37 z 1998r., poz. 209) są poddawani szkoleniom bhp na uczelniach w momencie rozpoczęcia studiów.

W momencie odbywania praktyki w szkołach powinno się udzielić tzw. instruktażu ogólnego w danej szkole (zakładzie pracy) - ma on na celu zapoznanie praktykantów z warunkami i zasadami pracy w danej szkole, z regulaminem pracy itp.

Ponadto sprawy praktycznej nauki zawodu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących te naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu (Dz, U. Nr 97, poz.479)

Czy dla nauczycieli należą się dodatki za prace w warunkach szkodliwych oraz dodatki za prace przy obsłudze monitorów ekranowych jak i dodatki za prowadzenie spraw bhp w szkole.

Wymienione powyżej sprawy reguluje Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat(Dz.U. Nr 39, poz. 455).

Cytowane powyżej rozporządzenia uchyliło rozporządzenie MEN z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach (Dz.U. Nr 58, poz. 368).

Zgodnie z obowiązującym aktem prawnym organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w drodze regulaminu m.in.wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za warunki pracy. Szczegółowy sposób i warunki wypłacania jakichkolwiek dodatków jakie przewiduje Karta Nauczyciela nalezy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego.
W chwili obecnej również dotyczy to pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

 

Kliknij tutaj, aby powrócic do Pytań i odpowiedzi

Wszelkie prawa © 2000 zastrzeżone
Zespół Wirtualnej Pracowni BHP