Najczęściej zadawane pytania:

Czy nauczycielowi pracującemu przy monitorze ekranowym należą się okulary na koszt pracodawcy?

Owszem, ale nie wszystkim. Sprawę okularów reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Warto również wiedzieć, że zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty chodzi tylko o okulary korekcyjne do pracy przy monitorze.

Jaka jest zależność służbowa między inspektorem BHP a Społecznym Inspektorem Pracy w szkole. Czy SIP ma wykonywać polecenia insp. BHP

Nie ma zależności służbowej pomiędzy inspektorem BHP a SIP.
Inspektor BHP jest organem doradczym dyrektora szkoły i działa w jego interesie, tak aby jako pracodawca wykonywał zadnia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Społeczny Inspektor Pracy jest narzędziem danym związkom zawodowym lub załodze (może być przez nią wybrany pomimo, że w szkole mogą nie funkcjonować związki zawodowe) i działa w interesie pracowników, ma odpowiednie uprawnienia, dyrektor musi mu zapewnić warunki funkcjonowania określone w przepisach dotyczących SIP. Jest zatem przeciwwagą dla pracodawcy.
Inspektor bhp może wydawać inspektorowi SIP tylko polecenia w zakresie wykonywanych przez niego „zwykłych obowiązków pracowniczych” (np. w przypadku stwierdzenia niezgodności), a nie obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji społecznej.
Tak więc są to dwa odrębne podmioty działające wprawdzie na rzecz bhp, ale interes ich do końca nie jest spójny. Dla wspólnego dobra, jest rzeczą doskonałą, jeżeli obaj inspektorzy współpracują na rzecz bezpieczeństwa i i ochrony człowieka w środowisku pracy i nauki, a nie walczą ze sobą.

Jestem nauczycielem, który dodatkowo pełni funkcję inspektora bhp. Moja koleżanka z pracy—nauczycielka, uległa na wycieczce szkolnej, na której była opiekunem, który spowodował trwały uszczerbek zdrowia (sztywność palca ręki ). Zakwalifikowałem wypadek jako wypadek w pracy. Czy w związku z wypadkiem należy się odszkodowanie od pracodawcy—jaka jest procedura postępowania w takim przypadku.Proszę o pomoc. 

Zgodnie zobowiązującymi aktami prawnymi, m in. ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy z 1975 roku, podstawą do ewentualnego wypłacenia odszkodowania pracownikowi jest orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu, wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Tak więc jeden egzemplarz protokołu powypadkowego wraz z załącznikami, należy przesłać do właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika inspektoratu ZUS, w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu. Do protokołu musi zostać dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia ( na druku ZUS N-9, lub innym wymaganym przez ZUS ), wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie. Po otrzymaniu orzeczenia ZUS wypłacane jest odszkodowanie w kwocie zgodnej z rozporządzeniem MP i PS, o wysokości stawek odszkodowań. Wysokość stawek jest rewaloryzowana co kwartał. Wypłata musi uwzględniać stawki obowiązujące na dzień wydania orzeczenia.
W przypadku jednostek budżetowych odszkodowanie wypłaca pracodawca, który powinien mieć w budżecie szkoły kwotę zaplanowaną na takie wydatki. W przypadku szkół niepublicznych i prywatnych należy to sprawdzić, gdyż za prywatnych pracodawców te odszkodowania wypłaca ZUS.
Po otrzymaniu orzeczenia , kopię pozostawia się w aktach, a kopię wraz z podstawą prawną kieruje się do księgowości z prośbą o wypłatę świadczenia. Wysokość wypłaty zależy od % uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli lekarz orzecznik ustali 0% uszczerbku odszkodowanie pracownikowi się nie należy.
Może zaistnieć również sytuacja, że szkoła nie będzie miała środków na odszkodowanie i wtedy dyrektor szkoły musi zwrócić się o wypłatę świadczenia do organu prowadzącego szkołę.

Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy komisją bezpieczeństwa i higieny pracy, a służbą bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Kto powinien pełnić funkcje w tych komórkach organizacyjnych w placówce zatrudniającej 55 nauczycieli i sekretarza szkoły. W szkole nie ma SIP-owca.

Służbę bhp w szkole zatrudnia jej dyrektor-tworzy ją jeżeli zatrudnia więcej niż 10 pracowników. Jeżeli zatrudnia nie więcej niż 100, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp oraz wymagane kwalifikacje określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. nr 109, poz. 704, z 1997 r. )
Przy zatrudnianiu lub powierzaniu obowiązków służby bhp, dyrektor powinien brać pod uwagę liczebność załogi oraz występujące na terenie szkoły warunki pracy. W przypadku szkoły należy również wziąć pod uwagę fakt przebywania na jej terenie uczniów.
Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy czyli dyrektorowi szkoły. Jest narzędziem dyrektora szkoły jako pracodawcy i stanowi jego organ doradczy. Służba bhp nie jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w szkole - odpowiada za to dyrektor szkoły. Jednakże służba bhp ma za zadanie informowanie dyrektora, co , gdzie i kiedy należy zrobić, aby dyrektor szkoły wykonywał nałożone przepisami prawa nałożone na niego obowiązki w zakresie bhp.
Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy powołuje dyrektor szkoły, jeżeli zatrudnia powyżej 50 pracowników. komisja jest jednak organem złożonym zarówno z przedstawicieli pracodawcy ( dyrektora szkoły ) jak i z przedstawicieli pracowników. Jest to więc również organ doradczy, ale wieloosobowy, stanowiący płaszczyznę porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Uprawnienia komisji oraz jej zasady działania określa kodeks pracy. Komisja bhp nie ma uprawnień służby bhp. Wnioski przez nią wypracowane - o ile nie stanowią dla pracodawcy obowiązku nałożonego przepisami prawa - mogą zostać uwzględnione bądź nie.

W oparciu o jaką podstawę prawną zatrudnić technika bhp w zespole szkół liczącym 34 oddziały, zatrudniającym 120 pracowników. Jak określić jego wynagrodzenie

Podstawę prawną stanowi Dział X Kodeksu pracy, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 109, poz. 704 z 1997 roku). Nie ma osobnych stawek wynagrodzenia dla tego rodzaju służb i uposażenie ustala pracodawca kierując się ustaleniami ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami. Podstawą do liczebności tej służby jest ilość zatrudnionych pracowników i nauczycieli w szkole. Jednak w przypadku tak dużej szkoły jak Pana, ilość uczniów również powinna stanowić wskaźnik, co do wielkości zajmowanego przez pracownika bhp etatu. Ostateczna decyzja należy do organu prowadzącego szkołę.

Jakie przepisy dotyczą przydziału mydła, herbaty i ręczników dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

Zasady przydziału środków higieny reguluje Kodeks pracy. oraz §112 i §115 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).
W zasadzie nie istnieje pojęcie indywidualnego przydziału mydła i ręcznika. Zgodnie z ustawą - kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Odpowiedni standard można zapewnić poprzez zamontowanie w łazienkach podajników z mydłem w płynie oraz ręczników jednorazowych lub suszarek. Jakie rozwiązanie przyjmie pracodawca, zależy od niego. Może również dokonać przydziału ręczników i mydła na poszczególnych stanowiskach pracy. W takim przypadku należy opracować tabelę norm przydziału wraz z okresem używalności. Być może sytuacja w szkole będzie wymagała stosowania obu tych metod.
Przydział może dotyczyć miejsc, gdzie zamontowane są osobne umywalki i występuje konieczność utrzymania higieny na bieżąco np. pracownia zajęć technicznych, pracownia chemiczna, pomieszczenia nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenia woźnych, dozorców itd.
Przepisy dotyczące obligatoryjnego przydziału herbaty nie obowiązują i nie ma takiego obowiązku prawnego ze strony dyrektora szkoły. Jest prawdą, że w minionych czasach tego typu artykuły były wydawane na cele bhp (zwyczajowo). Zwyczaj ten – nie podparty podstawą prawną, jest w wielu szkołach nadal kontynuowany. Wszystko zależy od tego, jaka jest bogata gmina i co zdecyduje organ prowadzący (gmina).

Kiedy i w ogóle nauczycielom należy się ekwiwalent w postaci : ręcznika, mydła, herbaty Jakie przepisy regulują powyższą sprawę ? Jeśli należą się to w jakich ilościach ?

Zgodnie z art. 15 kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zapewnienie takich warunków nie jest jednoznaczne z przydziałem ręczników lub mydła. Pracodawca może zapewnić higieniczne warunki pracy poprzez zapewnienie w łazienkach dla nauczycieli ciepłej wody, podajników z płynnym mydłem i jednorazowych ręczników lub suszarek do rąk. W przypadku pracowni zajęć technicznych, plastycznych, fizyki, chemii, świetlicach, pomieszczeniach nauczycieli w-f, i innych, gdzie z racji ich specyfiki funkcjonowania umieszczone są umywalki, środki higieny powinny być zapewnione w wyżej opisany sposób, lub należy zapewnić nauczycielom mydło i ręcznik. zasady przydziału określa dyrektor szkoły w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych lub załogi – jednym słowem powinna być wtedy opracowana ( jeżeli istnieje taka potrzeba ) tabela przydziału środków higieny z zaznaczeniem stanowisk pracy, dla jakich przydział jest niezbędny oraz czasookresem używalności np. kostki mydła i ręcznika. Taka tabela powinna stanowić załącznik do regulaminu pracy w szkole. Obecnie nie obowiązują żądne przepisy dotyczące przydziału herbaty dla nauczycieli. UWAGA. Takie same zasady jak wymienione powyżej obowiązują w zakresie przydziału odzieży i obuwia roboczego dla nauczycieli. Zasady te reguluje dział X Kodeksu pracy. Nie będzie to miało zastosowania dla wszystkich nauczycieli. Może to jednak dotyczyć nauczycieli w-fu, chemii, fizyki, itp. Reasumując –szkoła sama określa zasady przydziału środków higieny i środków ochrony osobistej, w zależności od konieczności i potrzeb, mając oczywiście na względzie możliwości finansowe.

Jakie przepisy reguluje zakaz palenia tytoniu w szkole przez nauczycieli

Ustawa z dnia 9 lipca 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami użytkowania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. nr 96 z dnia 30 stycznia 1996 r., z późniejszymi zmianami.) Proszę uważnie przeczytać art. 5 ustawy. Decyzja o całkowitym zakazie palenia tytoniu należy do dyrektora szkoły i rady gminy. Ustawa stwierdza również, że zabrania się palenia tytoniu poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi.

Czy nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek pełnić dyżury na przerwach międzylekcyjnych

Nauczyciel wychowania fizycznego jest takim samym pracownikiem szkoły jak każdy inny nauczyciel. Sprawa należy do kompetencji pracodawcy, który zależnie od warunków i możliwości organizacjnych, ustala grafik na terenie swojej placówki.

Kto jest odpowiedzialny za opracowanie planu ewakuacji szkoły ? Kto i jaka instytucja ma do tego uprawnienia

Za opracowanie planu ewakuacji szkoły, ustalenie zasad ewakuacji oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg ewakuacji szkoły odpowiedzialny jest jej dyrektor. Ewakuacja jest nieodłącznym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem przeciwpożarowym według przepisów prawa oraz bezpieczeństwem budynków użyteczności publicznej w kategorii ZL-III. Służbami uprawnionymi oraz specjalizującymi się w tym temacie są jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji w szkole

Osobą odpowiedzialną jest dyrektor szkoły. Pragnę zwrócić uwagę, że dyrektor szkoły, oprócz tego że jest dyrektorem placówki oświatowej jest pracodawcą zarówno w rozumieniu zarówno ustawy kodeks pracy, jak i ustawy o systemie oświaty. Jako pracodawca obowiązany jest działać zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w naszym kraju. Ustawodawstwo w ww. tematyce leży w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych, a jego organem wykonawczym jest Państwowa Straż Pożarna. Ewakuacja jest niezmiernie istotna nie tylko ze względu na zagrożenie pożarowe ale także ze względu na coraz częstsze tzw. alarmy bombowe –często fałszywe, ale to dopiero stwierdzają fachowcy. decyzja o ewentualnej ewakuacji należy również tylko i wyłącznie od dyrektora szkoły lub osoby przez niego zobowiązanej do podejmowania takich decyzji.

Jakie przepisy określają minimalną temperaturę w klasach podczas lekcji, na korytarzu w czasie przerw oraz na lekcji w-f

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych ( Dz. U. nr 64, poz. 331 ) –w salach lekcyjnych powinna być zapewniona minimalna temperatura 15 o C. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( dz. U. nr 129, poz. 844 ), nakładają na dyrektora szkoły jako pracodawcę konieczność zapewnienia pracownikom w pomieszczeniach biurowych minimum 18 o C. Tak więc istnieje sprzeczność w zapisach aktów prawnych –nauczycielom i tak musi Pan zapewnić temperaturę minimum 18 o C. Obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia MEN, wymogi te zostaną ujednolicone i w klasach obowiązywać będzie również minimalna temperatura 18 o C.

Czy mogę pojechać na wycieczkę rowerową z uczniami drugiej klasy szkoły podstawowej, którzy nie mają karty rowerowej

Karta rowerowa jest bezwzględnie wymagana na drogach publicznych. Tam takiej wycieczki z uczniami zorganizować nie może. Można zorganizować taką wycieczkę, ale po drogach „polnych”, tam gdzie nie ma ruchu samochodowego –pod warunkiem, że grupa będzie miała zapewnioną dodatkowa opiekę rodziców, w dostatecznej liczbie.

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ( czy jest to obowiązkowe ) i jak wygląda ( skąd można pobrać )formularz takiego szkolenia

Rozporządzenie MP i PS z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 62, poz. 285 ), w rozdziale 2 § 11, określa iż instruktaż stanowiskowy prowadzi osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę –dyrektora szkoły, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu. § 11 określa również zakres obowiązkowości tego instruktażu.

Nie potrafię dotrzeć do przepisu nakazującego likwidację zasłon w salach lekcyjnych ( inspektor Sanepidu twierdzi, że takowy istnieje ). jeden z kolegów upiera się, ze nie zdejmie wiszących na sali, którą się opiekuje, grubych welwetowych kotar –horror. W moich źródłach nie ma takiego stwierdzenia. Jak go przekonać ? Na czym oprzeć rozmowę ? czy nie jest to też „zdroworozsądkowe” ustalenie ze względu na kurz, alergie, itp.

Ma Pan rację, jest to z jednej strony zdroworozsądkowe. Nakaz może wydać i ma do tego prawo inspekcja sanitarna ze względu na warunki higieniczne w szkołach –osadzający się kurz. Ponadto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych ( Dz. U. nr 65, poz. 331 ) mówi, że dyrektor szkoły jest obowiązany do zapewnienia uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków podczas ich pobytu w szkole. Jasnego przepisu na ten temat nie ma. ważne jest jednak to, aby nauczyciel zrozumiał, że szkodzi nie tylko dzieciom –ewentualne alergie –ale również i sobie. Jednym z elementów profilaktyki zapobiegania chorobom narządu głosu nauczyciela jest właśnie likwidacja w środowisku pracy nauczyciela źródeł pyłu i kurzu, który wdycha pracując głosem, jako swoim narzędziem pracy.

Chciałabym wiedzieć, jakie są maksymalne obciążenia podczas transportu ręcznego. Ustawa z 1953 roku jest bardzo nieczytelna. Mowa tam o przenoszeniu worków, beczek, czy przedmiotów długich, brak natomiast informacji ogólnych. Kiedyś na szkoleniu prowadzący przedstawił to w formie tabelki, gdzie wszystko było jasne i czytelne.

Obecnie – od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje akt wykonawczy do Kodeksu pracy, a jest nim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26, poz. 313 z 2000 r. )

Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach szkodliwych

Nie jest. Praca przy komputerze zaliczana jest do prac, które stwarzają, lub mogą stwarzać określone uciążliwości. jest to więc praca uciążliwa. uciążliwość należy eliminować lub minimalizować poprzez organizację stanowiska pracy i czasu pracy.

Gdzie można znaleźć normy bhp dotyczące szkolnych pracowni komputerowych ( powierzchnia przypadająca na ucznia, parametry oświetlenia itd. )

Zasady bhp reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( dz. U. nr 148, poz. 973 ) oraz rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obowiązkowego stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 148, poz. 974 ) Zwracam uwagę, że rozporządzenie dotyczy w całości pracowników. Dlatego tez proszę „nie dać się zwariować” w przypadku dostosowywania ich do norm szkolnych. Z wyżej wymienionych przepisów istotne są dla nas zapisy dotyczące ustawienia monitorów ( w odległości 0,6 m ), dostosowanie stanowisk nauki do wymiarów antropometrycznych uczniów, zasad wentylacji i oświetlenia, ustawienia monitorów tak, aby nie powodowało to olśnienia, itp. Nie oznacza to na przykład, że w pracowni muszą być ustawione krzesła obrotowe dla wszystkich uczniów, gdyż uczeń pracuje godzinę lekcyjną i ma w swojej pracy przerwy międzylekcyjne. Ostre stosowanie wyżej wymienionych przepisów jest wymagane przy ciągłej ośmiogodzinnej pracy przy obsłudze monitora. Ministerstwo ponadto zaleca ustawienie monitorów szeregowo pod ścianami tyłem monitora do ściany. Istotne jest aby uczeń nie miał przed sobą tyłu monitora kolegi. w przypadku braku możliwości takiego ustawienia, muszą zostać ustawione przegrody określone w cytowanych powyżej przepisach. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, w swoim opracowaniu z 1997 roku, zawarł tematykę dotyczącą pracowni komputerowych w szkołach. Pozycja ta jest jeszcze do nabycia –kosztuje 16 zł i może być pomocna przy organizowaniu pracowni w szkołach. Nie ma osobnych aktów prawnych ani ustaleń dotyczących tylko i wyłącznie dla pracowni szkolnych. Obowiązują ogólne przepisy i zasady dotyczące obsługi stanowisk obsługi monitorów ekranowych.

Chciałabym zlecić przeprowadzenie szkolenia bhp dla pracowników mojej szkoły. Ile godzin trwać powinien taki kurs ? Jak sprawdzić, kto może prowadzić i wydawać zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu ? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, aby nie robić sobie kłopotów z PIP

Zasady prowadzenia kursu i jego czas trwania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 62, poz. 285 ). Taki kurs może Pani zorganizować sama jako placówka oświatowa dobierając odpowiednich wykładowców. Może go również zorganizować organ prowadzący dla szkół, które prowadzi. UWAGA. Jeżeli koszty kursu są wysokie, jego organizacja może podlegać ustawie o zamówieniach publicznych –czyli wyłonienia firmy szkoleniowej w drodze przetargu. jest to o tyle korzystne, że w drodze przetargu uzyskać można korzystne ceny, a także postawić warunki co do organizacji oraz zawartości tematycznej kursu w zależności od specyfiki funkcjonowania placówki. Wzór zaświadczenia określa rozporządzenie MEN oraz MP i PS z dnia 12 października 1993 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych ( Dz. U. nr 103, poz. 472 z 1993 roku ) Ministerstwo wydało materiały pomocnicze do szkoleń bhp, proszę o podanie adresu pocztowego to prześlę je i może wtedy będzie łatwiej podjąć Pani decyzję w omawianej sprawie. Ceny szkoleń kształtują się bardzo różnie, w zasadzie jest to cena spowodowana rynkiem i koniunkturą. Na terenie kraju przedstawia się to bardzo różnie. Z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół wynika, że PIP zwraca szczególną uwagę na badania lekarskie pracowników oraz profilaktykę i prowadzenie rejestru chorób zawodowych, tj. chorób narządu głosu nauczycieli. Ponadto kontroluje stan techniczny budynków, prawidłowość sporządzania umów o prace oraz udzielania urlopów. Ostatnio pojawiła się tendencja negowania przez PIP 12 godzinnej pracy nauczyciela podczas sprawowania opieki w czasie wycieczek szkolnych.

Czy nauczyciel powinien być skierowany na kontrolne badania lekarskie po pobycie w szpitalu

Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, jeżeli nie uzyska on orzeczenia o przydatności do pracy, wydanego przez lekarza medycyny pracy. W przypadku choroby nieprzerwanie trwającej powyżej 30 dni ( bez względu na to czy w szpitalu czy w domu ), pracownik podlega badaniom kontrolnym i nie można go dopuścić do pracy jeżeli nie przedstawi aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wysokości ławek w zależności od wzrostu ucznia

W obowiązującej polskiej normie PN - ISO - 59/70. Szczegóły można uzyskać w ośrodku certyfikującym meble szkolne - COBRABID, Warszawa tel. 0-prefix-22 6541660 Informacje na ten temat można znaleźć też w internecie http:// www.sanepid.pl lub w "Bezpiecznej Szkole". 

 

Jaki przepis reguluje podział klas na grupy w związku z lekcjami informatyki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 15 poz. 142) reguluje podział na grupy między innymi na lekcjach informatyki. "§ 6. 1. W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych oraz trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych podział na grupy jest obowiązkowy: 
1) na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,"

 

 

 

ARCHIWUM