WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM
w zawodzie SPAWACZ GAZOWY- wzór ramowy
  "Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych" art. 204 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
  1. Wzbronione iest zatrudnianie przy pracach spawania i cięcia metali z zastosowaniem gazów technicznych młodocianym, któ-rzy nie ukończyli 17 lat.
  2. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych nie posiadających aktualnego orzeczenia lekarskie-go stwierdzającego, że praca da-nego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
  3. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych nie posiadających dostatecznej znajomości zagrożeń i metod bezpiecznego wykonywania pracy.
  4. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach o charakterze stałym.
  5. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach, nad którymi brak jest nadzoru osób uprawnionych.
  6. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach polegających wyłącznie na przemieszczaniu cięża-rów (podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu).
  7. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych chłopców przy pracach, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizycz-ną, mierzone wydatkiem energe-tycznym netto na wykonywanie pracy przekraczają wartości:
   • do 16 roku życia:
    • dorywczo na minutę: 11,3 kJ; 2,7 kcal;
    • na 6 godzin: 2600 kJ; 620 kcal; 120 W/m2
   • od 16 do 18 roku życia:
    • dorywczo na minutę: 12,6 kJ; 3,0 kcal;
    • na 6 godzin: 3030kJ; 720 kcal; 140W/ m2
   Uwaga! Wartości wydatku energe-tycznego na minutę dotyczą tylko wysiłków krótkotrwałych
  8. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach zała-dunkowych i wyładowczych, przetaczaniu ręcznym butli z ga-zami technicznymi.
  9. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych chlopców przy ręcznym dźwiganiu i przenosze-niu na odległość 25 m, przy ob-ciążeniu jednostkowym (w kg) przeciętnie do 4 x na godzinę, w czasie zmiany roboczej ciężarów o masie przekraczającej :
   • do 16 roku życia - 15 kg
   • od 16 do 18 roku życia - 25 kg
  10. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych chlopców przy ręcznym dźwiganiu i przenosze-niu na odległość 25 m, przy po-wtarzalnym obciążeniu ciężarów o masie przekraczającej :
   • do 16 roku życia - 8 kg
   • od 16 do 18 roku życia - 12 kg
  11. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych chłopców przy przenoszeniu pod górę, tj. po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia 30 ° przy obciążeniu jednostko-wym (w kg) przeciętnie do 4 x na godzinę w czasie zmiany robo-czej, ciężarów o masie przekra-czającej następujące wartości:
   • do 16 roku życia - 8 kg
   • od 16 do 18 roku życia - 15 kg
  12. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych chłopców przy przenoszeniu pod górę, tj. po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia 30 ° przy powtarzalnym obciąże-niu, ciężarów o masie przekra-czającej następujące wartości:
   • do 16 roku życia - 5 kg
   • od 16 do 18 roku życia - 8 kg
  13. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach wy-magających stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała np. w miejscach trudnodostępnych, zbiornikach.
  14. Wzbronione jest młodocianym chłopcom do ukończenia 16 roku życia, przewożenie ładunków na wózkach 3- lub 4-kołowych po-ruszanych ręcznie.
  15. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w pomieszcze-niach, w których parametry oświetlenia nie odpowiadają wy-mogom określonym przez polskie normy.
  16. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w środowisku pra-cy, w którym pracujące urządze-nia powodują występowanie hałasu o wartościach:     -przekraczających 80 dB (A) w przypadku hałasu ustalonego i nie ustalonego,    -przekraczających 75 dB (A) w przypadku halasu impulsowego.
  17. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach na wysokości powyżej 5 m.
  18. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w mikroklimacie zimnym, tj. w temperaturze po-wietrza niższej niż 14 oC, a także przy wilgotności względnej wyż-szej niż 65 %, na przykład: spa-wanie na otwartym powietrzu w okresie zimowym.
  19. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy spawaniu i cięciu metali przy użyciu gazów technicznych, w warunkach prze-kroczeń 2/3 wartości NDS związków toksycznych (tlenki azotu, tlenki metali, acetylen, tle-nek węgla, dwutlenek węgla).
  20. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu prac spawania i cięcia gazowego metali pokrytych powłoką zawie-rającą substancje rakotwórcze lub uczulające, oraz metale ciężkie i ich związki na przyklad: kadm, ołów i rtęć.
  21. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy obsłudze wytwornic acetylenowych.
  22. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy eksploatacji butli z gazami technicznymi.
  23. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych wewnątrz zbiorni-ków i pod wodą.

  Copyright (c) Pracownia Multimedialna ZCE, Szczecin, ul.Hoża 6